EN | FR

Kanatamiutaq Qutiktumi Ukiuqtaqtumi Ilituqhaivik Havakvik (CHARS) Igluqpaqaqvik Atuqniga Inuit Nunagiyainik

Tukhiqtuut Titiraakhaq

Hivuniqhiyumaguvut inikhanik qahaktunik CHARS-kut igluqpaqaqviani takuinarialu Ukiuqtaqtumi Qauyimayauyut Kanatami (POLAR) qungiakhaq uvani: https://www.canada.ca/en/polar-knowledge.html -mi.

Tukhiriami inuit inikhainik uvani Kanatamiutami Qutiktumi Ukiuqtaqtumi Ilituqhaivik Havakvikmi (CHARS) igluqpaqaqviani, atuliquiyugut iniqtiriagani tunilugulu una titiraakhaq hivuani 30 ubluut aulaqtiriaqtinagu hulijutikhat.

Tukhiqtuutit piyaukpat, uqaqvigiyauniaqutit POLAR-kunit qaritauyakut titiraqvianit hivayautikuluniit. Pijutiqaqtuq hunauniganik hivituniganiklu hulijutip, POLAR-kut piquiniarunaqhivat tukhiqtuq iniqhiyaagani atuqtuut agiqatiriigutaanik naunairutauyumik aturiaqaqniginik qanurinikhainiklu ilagiyainik atuqnigani qanurinikhainiklu ilagiyait atuniganik tukhiqtauyuq inikhaq, inikhaluniit.

Aturuvit inuit inikhainik CHARS-kut igluqpaqaqviani hulijutikhaqnik, hivuniqhijutit, hunauliqalu, taiyaunigalu hulijutip, uqauhiulaarunaqhivut pigahuanit ilauyunit nivigaqlugiluni inuit takuyakhainik.

Inuit inikhait CHARS-kut iglupaqaqviani atuqtauvaktut amihunit atuqtunit. Ihuatiariagani takuukhautiariaganilu, tukhiqtuutit ihivriuqtauvaktut agiqtauvakhutiklu kamitiuyumit ilituqhaiyunik tukhiutinik pijutiqaqtunik atuqniqaqniganik ilagilaaqniganiklu POLAR-kut havaakhani, ihariagiyauniganiklu. Nalunailimagituq tamaita tukhiutit inikhaqaqtitauniaqniginik

Ilaulaaqnigit

Hulijutit nalaumayariaqaqtut POLAR-kut havaakhainut

(qahaktulu qungialiugaptikni qaritauyami uvani: https://www.canada.ca/en/polar-knowledge/behindthescenes.html#h2-2 -mi)

Ihuilijutiqaqat malruuknit tuukhiutiknit atuqniganik atauhiq inuit inikhaat, POLAR-kut hivuliupkakniaqaa ukua ilaqaqtut ukiuqtatumik Nunaqaqaaqtulu ilauniginik.

Akituniga

Akiligakhaqagitut piyariiriagani atuqlugulu CHARS-kut iglugiyait inuit inikhait.

Tamaita titiraqvikhat titirariaqaqtut kihiani ahiagut piyariaqaqat:

TUKHIQTUMIK HIVUNIQHIJUTIT
HUNALIQAA HIVUNIQHIJUTIT
Hulijutit akmaumava inuknut?

Hulijutit ilaqaqa ilauniginik Ukiuqtaqtumiut Nunaqaqaaqtuluniit inuit?

Agiruvit, pipkaijavutit naunaitunik ukualu qanituani qafiuniginik ilauniaqnahugiyauyut: (naunaitunik) [100 taijuhiuyut amigainiqhanik] (nahaut)
Hulijutit ilaqaqa ilauniginik inulramiit?
Agiruvit, pikaijavutit naunaitunik, ilaqaqluni qanituani qafiuniginik ilauniaqnahugiyauyut[100 taijuhiuyut amigainiqhanik]:
Hulijutit manikhaqtitauva POLAR-kunit?
pipkailutit agiqatiriigutip nahautaa
Hulijugit ilauyuqaqa ikayuqtiriigutimik POLAR-kuni havaktinik?
Agirutit, kinamik
INIKHAQ IHARIAGIYAUYUQ
Hama titiraqhimayut inuit atuqtakhainik qahaktunik atuqtauyaagani Ilituqhaiviluami Igluuqpakmi. Naunaiyajavatit inikhat tuukhiqtatit:

Ilaupkaijavugit hunanikliqaa aalanik naunaitunik ihariagiyaqnik pijutiqaqtunik tuukhiutikni. Itqaumaniaqutit piniaqniganik tamaita tuukhiutauyut pipkaqtitaulaaqmagaa. [ilihijavutit uvani uiguani 250-nik taijuhiqnik]
Ilagiarutikhat Nipiliutit Qunriarutit ihuaqutit tuukhigauvat? Naunaiqlugit tamaita atuqtuut:

Ilitariyaunigit:

Atuqtuut akhuuqhaqtauyut ilitariyauyaagani POLAR-kut hanayamikni pijutauyunik hulijunmit iniqaqtumik igluqpaqaqviani (unipkaani, taiguakhani, makpiraani, taimaituni). Apiqutauyunik ilitariyauniginik pijutauyunik, uqaqvigijavat qarutauyakut communications@polar-polaire.gc.ca.-mi.